Нова индикативна програма за 2011 г., ОП „Развитие на човешките ресурси“

През 2011 година излезе индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”, която всяка година указва планираните рамки на работа на органите за отпускане на помощи по ОПРЧР.

В нея се съдържа информация и за КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ  И ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ФАЗА 3 на ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите.  Това е частта от оперативната програма, която засяга частните предприятия, желаещи да получат финансиране за обучение на служителите си за ключова компетенция или професионална квалификация.

Предложения за финансиране ще се приемат след официалното обявяване на старта на фаза 3 през март 2011. Очаква се да бъдат публикувани и конкретни насоки за кандидатстване с изискванията към проектните предложения.

По-долу е изложена основната информация, която е публикувана с индикативната програма за 2011 и тълкуване на нейния текст:

Индикативна дата на обявяване на схемата:
31.03.2011

Индикативен срок за подаване на предложенията:
Не по- малко от 60 дни от датата на обявяване на процедур ата за първата оценителна комисия.

Максимален размер на Безвъзмездна Финансова Помощ:
34 000 000  в лева и 17 383 923.96 в Евро

Приоритети на програмата:
Повишаване на производит елността и адаптивност та на работната сила и респективн о на нейната конкуренто способност в контекста на стратегическитецели на Лисабонската стратегия.

Процедура:
В рамките на операцията ще се предоставят квалификационн и услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване производителнос тта на труда и създаване на условия за устойчива заетост. Целта е да се подобри адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Бележки (New Horizons):
Не могат да кандидатстват за помощ държавни (централни и/или териториални) и/или общински администрации. Те не попадат в обхвата на допустимите бенефициенти (ВО и/или партньори) по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

По предходната фаза, както и според очакванията за фаза 3 няма да могат да кандидатстват и:
– предприятия, получаващи безвъзмездна финансова помощ, попадаща в приложното поле на Регламент на съвета (ЕС) № 1407/2002 (OB L 2005, 02.08.2002г.), постановяващ правилата за предоставяне на държавни помощи за въгледобивната промишленост, в съответствие с разпоредбата на чл. 1 от Регламента на Комисията (ЕК) № 363/2004 от 25.02.2004г;
– земеделски производители и собственици на гори и заети в техните стопанства, когато  обучението е свързано със земеделието и горското стопанство;
– предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури” съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 (OJ L 17, 21.1.2000, p. 22–52 );
– предприятия развиващи дейността в сферата на „шосейния транспорт” за сумата над левовата равностойност на 100 000 евро за период от три финансови години (съгласно Регламент № 1998/2006г на Комисията относно приложението на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО за минималната помощ, ОВ L 379/28.12.2006).

Допустими кандидати:

За Компоненти І и ІІ: Работодатели;
За Компонент ІІІ: Допустими кандидати са работодатели, които са получили сертификат за инвестиция клас А или клас Б по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Бележки (New Horizons):
Отговор от Агенция по Заетостта на въпроса каква е разликата между Компонент I и Компонент II и как предприятията да преценят за кой от двата компонента да кандидатстват:

Разликата между Компонент I – схема съгласно Регламент 800/2008г. и Компонент II – схема, съгласно Регламент № 1998/2006 г. по схема BG051РО001-2.1.02 «Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2», е в правилата, по които се отпуска безвъзмездната финансова помощ и е въпрос на личен избор на потенциалния бенефициент да прецени, кои правила в по-голяма степен съответстват на неговите нужди от обучение на заети лица. В този смисъл е необходимо да се запознаете с изискванията и на двата компонента да изясните какви са вашите нужди от обучение на заети лица и какъв финансов ресурс ви е необходим за тях (какъв % на съфинансиране може да осигурите) и тогава да прецените правилата на кой компонент са по-изгодни във вашия конкретен случай.

Което означава, че няма регламентирани правила кое предприятие за кой компонент да кандидатства. Разликата е, че по Компонент I размерът на финансирането е по-нисък, а размерът на собственото участие е по-висок. По-долу са разгледани тези проценти.

Пример: Кандидатът е средно предприятие, общата стойност на проекта за общо обучение по ключови компетенции е 100 000 лева. По Компонент I предприятието трябва да отдели средства за обучение минимум 65 000 лева (65%) и да получи безвъзмездна помощ в размер на максимум 55 000 лева. По Компонент II предприятието трябва да осигури 20 000 лева (20%) собствени средства за обучение и да получи безвъзмездна помощ в размер на 80 000 лева (80%).

Относно добавения по схемата Компонент III, по него кандидатстват работодатели, които са получили сертификат за инвестиция клас А или клас Б по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите. Кои са те можете да проверите в:

Чл. 12 и чл. 20 ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Допустими разходи:
Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1081/2006, 1083/2006 и ПМС № 180/27.07.2007 г. – За Компоненти I и ІІІ – разходите са в съответствие с чл. 39 т.4 на Регламент 800/2008г.
– Разходите за материали следва да са в количества съобразени с броя на обучаемите, продължителността на обучението и заложените в обучителната програма дейности.

Бележки (New Horizons):

Допустими преки разходи
Допустимите преки разходи следва:
– да бъдат пряко свързани с изпълнението на целите на проекта;
– да бъдат заложени в договора, приложен към настоящите Насоки за кандидатстване;
– да отговарят на принципите за добро финансово управление и ефективност на разходите;
– да са действително направени от кандидата или неговите партньори по време на изпълнението на проекта и да са извършени след датата на подписване на договора;
– да са осчетоводени от кандидата и/или неговите партньори;
– да са доказани и установени със съответните разходооправдателни документи.

Допустими непреки разходи
За целите на настоящата схема са допустими непреки разходи, декларирани на базата на постоянна ставка в размер на 10 на сто от преките допустими разходи за дейността. Такива са разходите за:
– организация и управление, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител проект, технически сътрудник, счетоводител и др.
– административни разходи за издръжка на офиса/ите на проекта, режийни разходи, консумативи и материали, наем и други, с изключение на помещенията, предвидени за ползване от крайните бенефициенти на дейностите по проекта (само при кандидатстване с Партньор)
– Разходите за организация и управление са в рамките на непреките допустими разходи –ясно посочени и обосновани в бюджета или в приложение към него.

Максимален процент на съфинансиране от Европейски Съюз:

Компонент I и Компонент ІІІ
Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 3 911 660 лева.
За специфично обучение:
Размерът на получената безвъзмездна финансова помощ е:
– не повече от 25 % за големи предприятия;
– не повече от 35 % за средни предприятия
– и не повече от 45 % за малки/микро предприятия
от общия размер на одобрения бюджет на проектното предложение.

За общо обучение:
Размерът на получената безвъзмездна финансова помощ е:
– не повече от 60% за големи предприятия;
– не повече от 70 % за средни предприятия;
– и не повече от 80 % за малки/микро предприятия
от общия размер на одобрения бюджет на  проектното предложение.

Компонент III:
Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 391 166 за обучения за ключови компетенции и професионална квалификация.
Размерът на получената безвъзмездна финансова помощ е:
–  70% за големи предприятия;
–  80 % за средни предприятия;
– 100 % за малки/микро предприятия
от общия размер на одобрения бюджет на  проектното предложение.

Бележки (New Horizons):
“Общо обучение” означава обучение, което включва подготовка, която е приложима не само или главно към настоящата или бъдещата длъжност на работника или служителя в подпомаганото предприятие, а осигурява квалификация, която може в голяма степен да се използва в други предприятия или области на дейност, с което значително подобрява възможностите за работа на работника или служителя. Обучението е “общо”, когато:
– е организирано съвместно от различни независими предприятия или когато от обучението могат да се възползват работници или служители от различни предприятия;
– е признато, сертифицирано или потвърдено от държавните власти или органи или от други органи или институции, на които Република България е предоставила необходимите правомощия или е извършено от обучаваща организация по чл. 18 от ЗПОО.

“Специфично обучение” означава обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника или служителя в подпомаганото предприятие и която осигурява квалификация, която не може или само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност.

Повече информация за кандидатстването и конкретни примери ще публикуваме с официалното обявяване на фаза 3 и конкретните изисквания към кандидатстващите по нея фирми.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *