Членството в професионални организации и сертификацията са част от професията Project Manager (Ръководител проект). Една от най-популярните професионални организации в областта на управлението на проекти в световен мащаб