Понятието неформално учене отразява идеята за непланиран, неструктуриран процес на учене, който може да протича на всяко място, по всяко време, с всекиго. При него трансферът на знания